martes, 1 de mayo de 2012

MANAS DEHO GEHO JO KECHU MOR...


MUNDO

VAISHNAVA


juancas

MANAS DEHO GEHO JO KECHU MOR...

Creado por juancas  del 01 de Mayo del 2012

MANAS DEHO GEHO JO KECHU MOR...
by Srila Bhaktivinoda Thakur Prabhupada

(1)
manasa, deho, geho, jo kichu mor
arpilu tuwa pade, nanda-kisor!

(2)
sampade vipade, jivane-marane
day mama gela, tuwa o-pada barane

(3)
marobi rakhobi-jo iccha tohara
nitya-dasa prati tuwa adhikara

(4)
janmaobi moe iccha jadi tor
bhakta-grhe jani janma hau mor

(5)
kita-janma hau jatha tuwa das
bahir-mukha brahma janme nahi as

(6)
bhukti-mukti-sprha vihina je bhakta
labhaite tako sańga anurakta

(7)
janaka, janani, dayita, tanay
prabhu, guru, pati-tuhu sarva-moy

(8)
bhakativinoda kohe, suno kana!
radha-natha! tuhu hamara parana


(1) Mind, body, and family, whatever may be mine, I have surrendered at Your lotus feet, O youthful son of Nanda!

(2) In good fortune or in bad, in life or at death, all my difficulties have disappeared by choosing those feet of Yours as my only shelter.

(3) Slay me or protect me as You wish, for You are the master of Your eternal servant.

(4) If it is Your will that I be born again, then may it be in the home of Your devotee.

(5) May I be born again even as a worm, so long as I may remain Your devotee. I have no desire to be born as a Brahma averse to You.

(6) I yearn for the company of that devotee who is completely devoid of all desire for worldly enjoyment or liberation.

(7) Father, mother, lover, son, Lord, preceptor, and husband; You are everything to me.

(8) Thakura Bhaktivinoda says, "O Kana, please hear me! O Lord of Radha, You are my life and soul!"

SRI NAAM RAMAYANA.....JAY SRI RAMA
bAlakANdam

1. shuddha brahma parAtpara rAm
2: kAlAtmaka paramEshvara rAm
3: shESa talpa sukha nidrita rAm
4: brahmAdyamara prArtitha
5: caNDa kiraNakula maNDana rAm
6: shrImad-dasharatha nandana rAm
7: kausalyA sukha vardhana rAm
8: vishvAmitra priyadhana rAm
9: ghOra tATakA dhAtaka rAm
10: mArIcAdini pAtaka rAm
11: kaushikamaka sam rAm
12: shrImadahlyOddhAraka rAm
13: gautama muni sampUjita rAm
14: sura muni vara gaNa samstuta rAm
15: nAvikadhAvita mrdupada rAm
16: mithilApura jana mOhaka rAm
17: vidEha mAnasa ranjaka rAm
18: tryambaka kArmuka bhanjaka rAm
19: sItArpita vara mAlika rAm
20: krtavaivAhika kautuka rAm
21: bhArgava darpa vinAshaka rAm
22: shrImad ayOdhyA pAlaka rAm

Meaning:

My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
My Rama, Who was saluted by Brahma and all Devas, My Rama
My Rama, Who was born in Sun’s dynasty, My Rama
My Rama, Who was a source of joy to Dasaratha, My Rama
My Rama, Who made life of Kausalya very happy, My Rama
My Rama, Who was most dear to Viswamitra, My Rama
My Rama, Who killed ogress Thadaka in the deep forest, My Rama
My Rama, Who drove away Maricha, My Rama
My Rama, Who saved the prestige of Koushika, My Rama
My Rama, Who helped Ahalya to regain form, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
My Rama, Who was given boons by Gods and Sages, My Rama
My Rama, Who was darling of people of Mithila, My Rama
My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama
My Rama, Who was garlanded by Princess Sita, My Rama
My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
My Rama, Who destroyed the ego of ParasuRama, My Rama
My Rama, Who looked after the people of Ayodhya, My Rama

ayOdhyA kANDam

23: agaNita guNagaNa bhUSita rAm
24: avanItanayA kAmita rAm
25: rAkA candra samAnana rAm
26: pitru vAkyA-shrta kAnana rAm
27: priya guha vinivEDita pada rAm
28: takSAlita nija mrdupada rAm
29: bharadvAja mukhAnandaka rAm
30: citrakUTAdri nikEtana rAm
31: dasharatha santata cintita rAm
32: kaikEyI tanayArthita rAm
33: viracita nija pitru karmaka rAm
34: bharatArpita nija pAduka rAm

My Rama, Who is personification of all good, My Rama
My Rama, Who was darling of all citizens, My Rama
My Rama, Who was like the full moon in a cloudless sky, My Rama
My Rama, Who obeyed the words of his father, My Rama
My Rama, Who was worshipped by his friend Guha, My Rama
My Rama, Who was taken care of by Guha, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who lived in Chitra Koota Mountains, My Rama
My Rama, Who became sad by death of Dasaratha, My Rama
My Rama, Who was requested to return by Bharata, My Rama
My Rama, Who did the obsequies for his father, My Rama
My Rama, Who gave his shoes to Bharata, My Rama
My Rama, Who went to Dhandaka Forests, My Rama

araNya kANDam

35: daNDakAvana jana pAvana rAm
36: duSTa virAdha vinAshana rAm
37: sharabhanga sutIkSaNa arcita rAm
38: agastyAnugraha vardhita rAm
39: grghrAdhipa samsEvita rAm
40: pancavaTI taTa sustita rAm
41: shUrpaNakhArthi vidhAyaka rAm
42: kharadUSaNa mukha sUdaka rAm
43: sItApriya hariNAnuga rAm
44: mArIcArtti krdAshuga rAm
45: vinaSTa sItAnvESaka rAm
46: grdhrAdhipa gati dAyaka rAm
47: shabarI datta phalAshana rAm
48: kabanda bAhucchEdana rAm

My Rama, Who killed the Bad Virata, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
My Rama, Who was blessed by Sage Agastya, My Rama
My Rama, Who was honoured by King of Eagles, My Rama
My Rama, Who lived near five banyans, My Rama?
My Rama, Who insulted the voracious Surpanaka, My Rama
My Rama, Who killed Khara and Dhushana, My Rama
My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
My Rama, Who killed Mareecha in deer’s form, My Rama
My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
My Rama, Who Sent The King of Eagles to Heaven, My Rama
My Rama, Who ate the fruits given by Sabari, My Rama
My Rama, Who cut the hands of Kabanda, My Rama

kiSkindA kANDam

49: hanumat-sEvita nijapada rAm
50: nata sugrIvAbhISTada rAm
51: garvita vAli samhAraka rAm
52: vAnara dUta prESaka rAm
53: hitakara lakSmaNa samyuta rAm

My Rama, Who was served by Hanuman, My Rama
My Rama, Who promised to help Sugreeva, My Rama
My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
My Rama, Who sent monkeys all over the world, My Rama
My Rama, Who was consoled by Lakshmana, My Rama

sundara kANDam

54: kapivara santata samsmrta rAm
55: tadgati vighna dhvamsaka rAm
56: sItA prANA tAraka rAm
57: duSTa dashAnana dUSita rAm
58: shiSTa hanumad-bhUSita rAm
59: sItA vEdita kAkAvana rAm
60: krta cUDAmaNi darshana rAm
61: kapivara vacanAshvAsita rAm

My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
My Rama, Who removed all obstacles from their path, My Rama
My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
My Rama, Who was abused by the bad Ravana, My Rama
My Rama, Who was praised by the great Hanuman, My Rama
My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
My Rama, Who saw the Chudamani of Sita, My Rama
My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama

yuddha kANDam

62: rAvaNa nidhana prasthita rAm
63: vAnara sainya samAvrta rAm
64: shOSita sharidhIshArthita rAm
65: vibhISaNA bhaya dAyaka rAm
66: parvata sEtu nibandhaka rAm
67: kumbhakarNa shirash-chEdaka rAm
68: rAkSasa sangha vimardaka rAm
69: ahimahi rAvaNa cAraNa rAm
70: samhrta dashamukha rAvaNa rAm
71: vidhibhava mukhasura samstuta rAm
72: khasthita dasharatha vIkSita
73: rAm sItA darshana mOdita rAm
74: abhiSakta vibhISaNa nata rAm
75: puSpakayAnA rOhita rAm
76: bharadvAjAbhiniSEvaNa rAm
77: bharata prANa priyakara rAm
78: sAkEtapuri bhUSaNa rAm
79: sakala svIya samAnata rAm
80: ratnalasat-pIThAsthita rAm
81: paTTAbhiSEkAlankrta rAm
82: pArthiva kula sammAnita rAm
83: vibhISanAprita rangaka rAm
84: kIca kulAnugraha kara rAm
85: sakala jIva sam rakSaka rAm
86: samasta lOkAdhAraka rAm

uttara kANDam 

87: Agata munigaNa samstuta rAm
88: vishrta dasha kaNThOdbhava rAm
89: sItA lingana nirvrta rAm
90: nIti surakSita janapada rAm
91: vipina tyAjita janakaja rAm
92: kArita lavaNAsura vadha rAm
93: svargata shambuka samstuta rAm
94: svatanaya kushalava nandita rAm
95: ashvamEdha krtu dIkSita rAm
96: kAlAvEdita surapada rAm
97: ayOdhyaka jana muktida rAm
98: vidhi mukha vibudhAnanda rAm
99: tEjOmaya nija rUpaka rAm
100: samsrti bandha vimOcaka rAm
101: dharma sthApana tatpara rAm
102: bhakti parAyaNa muktita rAm
103: sarva carAcara pAlaka rAm
104: sarva bhavAmaya vAraka rAm
105: vaikuNThAlaya samsthita rAm
106: nityAnanda padasthita rAm
107: rAma rAma jaya rAjA rAm
108: rAma rAma jaya sItA rAm

Meaning :

My Rama, Who marched towards Ravana’s place, My Rama
My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys, My Rama
My Rama, Who gave protection to Vibhishana, My Rama
My Rama, Who built the bridge across the sea, My Rama
My Rama, Who killed Kumbhakarna, My Rama
My Rama, Who defeated the army of Asuras, My Rama
My Rama, Who made Ravana helpless, My Rama
My Rama, Who slew Ravana in battle, My Rama
My Rama, Who destroyed the bad asuras, My Rama
My Rama, Who saw Dasaratha from the heavens, My Rama
My Rama, Who became Happy on seeing Sita, My Rama
My Rama, Who made Vibhishana the king of Lanka, My Rama
My Rama, Who traveled back in Pushpaka plane, My Rama
My Rama, Who was honoured by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who saved the life of Bharatha, My Rama
My Rama, Who was ornament to the city of Ayodhya, My Rama
My Rama, Who made everybody happy, My Rama
My Rama, Who sat on the throne of gems, My Rama
My Rama, Who was the greatest of Sun dynasty, My Rama
My Rama, Who got the respect from Vibhishana, My Rama
My Rama, Who was honoured by the dynasty of monkey kings, My Rama
My Rama, Who ruled over the entire world, My Rama
My Rama, Who granted all boons to his devotees, My Rama
Rama, Rama, Victory to you Rama, Rama , Rama
Rama, Rama, Victory to you, Sitha Rama

bhayahara mangaLa dsharatha rAm
jaya jaya mangaLa sItA rAm
mangaLakara jaya mangaLa rAm
sangata shubha vibhavOdaya rAm
AnandAmrta varSaka rAm
Ashrta vatsala jaya jaya rAm
raghupati rAghava rAjA rAm
patIta pAvana sItA rAm

kanakAmbara kamalAsana jagadAkhila dAma
sanakAdika muni mAnasa sadanAnagha bhUma

sharaNAgata sura nAyaka cira kAmita kAma
dharaNItala taraNa dasharatha nandana rAma

pishitAshana vanitAvadha jaladAnanda rAma
kushikAtmaja makharakSaNa caritAdbhuta rAma

muni gautama grhiNI svajagha mOcana rAma
muni maNDala bahu mAnita pada pAvana rAma

smarashAsana su-sharAsana laghu bhanjana rAma
nara nirjara janaranjana sItApati rAma

kusumAyuta tanu sundara kamalAnana rAma
vasumAnita brgu sambhava madamardana rAma

karuNArasa varuNAlaya nata vatsava rAma
sharaNam tava caraNam bhava haraNam mama rAma

praNmaha

ApadAmapahartAram dAtAram sarva sampadAm
lOkAbhi rAmam shrI rAmam bhUyO bhUyO namAmyaham

rAmAya rAmacandrAya rAmabhadrAya vEdasE
raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

atulita bala dhAmam svarNa shailAbha dEham
tanujavana krshAnum jnAni nAma gragANyam

sakala guNa nidhAnam vAnarANAma dhIsham
raghupati vara dUtam vAtajAtam namAmi

gOSpadI krtavArAshim mashakIkrta rAkSasam
rAmAyaNa mahA mAlAratnam vandE (a)nilAtmajam

ajnAnA-nandanam vIram jAnakI shOka nAshanam
kapIshamakSahantAram vandE lankA bhayankaram

ullankhya sindhOha salilam salIlam yaha shOkavahnim janakAtmajAyAha
AdAya tEnaiva dadAha lankAm namAmi tam prAnjalirAnjanEyam

manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham
vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

AnjanEyam ati pATalAnanam kAncanAdri kamanIya vigraham
pArijAta taru mUlavAsinam bhAvayAmi pavamAna nandanam

yatra yatra raghunAtha kIrtanam tatra tatra krta-mastakAnjalim
bASpavAri paripUrNa lOcanam mArutim namata rAkSasAntakam

aSTOttara shata nAma rAmAyaNam samAptam

HAPPY RAMA NAVAMI TO ALL THE DEVOTEES advance.... SRI RAMACHANDRA KRIPALU

BY Tulasi Das Goswami..
 
 

Shri Ramachandra kripalu bhaju mana, harana bhava bhaya darunam 
Nava kanja lochana kanja mukha, kara kanja pada kanjarunam 

Praise Lord Sri Ram, O Heart! for he removes the fear of cycles of birth and death and other perils. His eyes , face, hands and legs are all like freshly blossomed lotuses.

Kandarpa aganitha amita chavi, nava neela neerada sundaram 
pata peetha manahu taditha ruchi suchi, navmi janaka suthavaram 

Praise Lord Ram, whose beauty is unparalled by even countless cupids, whose body is a beautiful blue cloud, whose garb gleams like lightning, and who is married to the daughter of Janaka.

Bhaju deena bandhu dinesh danava, daitya vansha nikandanam 
Raghunanda anand kanda koushala chanda dasaratha nandanam 

Sing the glory of the lord, who is the upholder of the poor, and who vanquished the demonic races. He is the moon of queen Koushalya and the dearest to the King Dasaratha.

Shira mukuta kundala thilaka charu, udara anga vibushanam 
Aajanu bhuja sharachaap dhara, sangrama jita khara dushanam 

Praise Lord Ram, who wears a crown, adorned with ear rings, thilak on his forehead, and who is decorated with jewellery. He who has long arms , who bears a bow and arrow and defeated Khar – Dushan in battle.

Iti vadati tulasidas shankara, sesha muni mana ranjanam 
mama hruday kunja nivas kuru, kamaadi khala dhala ganjanam 

Tulsidas proclaims, O! Lord you have filled the hearts of Lord Shiva, Adisesha and Saints with bliss. Please reside in my heart and expurgate the inferior feelings of desire and such like.

JAY RADHA GIRIVARDHARI


by SRILA KRSNADAS KAVIRAJ


 
(1)
jaya radha giri-vara dhari
sri nanda-nandana vrsabhanu-dulari
(vrsabhanu dulari radhe vrsabhanu-dulari)

(2)
mora-mukuta mukha murali jori
veni viraje mukhe hasi thori

(3)
unaki sohe gale vana-mala
inaki motima-mala ujala

(4)
pitambara jaga-jana-mana mohe
nila udhani bani unaki sohe

(5)
aruna carane mani-mashjira baoye
sri-krsna-das tahin mana bhaoye

1) All glories to Srimati Radharani and Giri Vara Dhari! He is the son of Nanda Maharaja. She is the darling of Maharaja Vrisabhanu.

2) He wears a peacock feather in His crown and a shining flute is placed on His lips. Her long braids appear brilliant and She has a gentle smile on Her face.

3) Wearing a garland of forest flowers, His neck is splendorous. Wearing a shimmering pearl necklace, Her neck is splendorous.

4) His yellow garments enchant the minds of everyone within the universe. Her blue garments display a brilliant effulgence.

5) Jeweled ankle bells resound on Their reddish lotus feet. The mind of Krsna Dasa is illuminated by Their splendorous presence.

TODAY IS APPEARANCE DAY OF SRIPADA RAMANUJACHARYA
Sripad Ramanujacharya says;-

"Always remain in the company of and serve those souls devoted to Godhead just as you would serve your own spiritual preceptor. Have faith in the teachings of the Vedas and in the words of the great saints. Never become the slave of your senses; always strive to conquer the three great enemies of self-realization: lust, anger, and greed. Worship Narayana and take pleasure in uttering the holy names of God as your only refuge. Sincerely serve the devotees of Godhead; by service to the great devotees, the highest service is done and one quickly gains the supreme mercy. Remembering these things you should live happily in this world for the attainment of the next."

VANDE KRSNA NANDA KUMARA...
govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

vande krishna nanda kumâra 

I praise Lord Krishna, the son of Nanda

nanda-kumâra madana-gopâla 

the son of Nanda, the sweetheart of the gopîs

madana-gopâla mohana-rûpa 

the sweetheart of the gopîs, how beautiful His body

mohana-rûpa nanda-kumâra 

so beautiful His body, the son of Nanda,

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya prabhu dîna-dayâla hari 

I praise the Master compassionate to the fallen

govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya râma hari jaya krishna hari 

glories to Lord Râma, glories to Lord Krishna

jaya jaya-s'acî-nandana gaura-hari 

all glories to S'aci's son, Gauranga the Lord

govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

govinda hari gopâla hari 

Govinda the Lord, Gopâla the Lord

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

(reprisal)

vande krishna nanda kumâra 

I praise Lord Krishna, the son of Nanda

nanda-kumâra madana-gopâla 

the son of Nanda, the sweetheart of the gopîs

madana-gopâla mohana-rûpa 

the sweetheart of the gopîs, how beautiful His body

mohana-rûpa nanda-kumâra 

so beautiful His body, the son of Nanda,

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord Hari

jaya jaya deva hari 

glories, glories to Lord HariATHARVA VEDA ,GOPAL TAPNI UPNISHAD..PURV VIBHAG
Verse 36 t0 47

om namo vishva-rupaya
vishva-sthity-anta-hetave
vishveshvaraya vishvaya
govindaya namo namaha

"Lord Brahma, speaking to the great sages and saints, prayed to Lord Krishna as follows: I offer my humble obeisances to Lord Krishna, who is the giver of pleasure to the cows, whose external form is the form of the universe, who is the cause of the maintenance and dissolution of the material universe, and who is the Lord of the universe."

namo vijnana-rupaya
paramananda-rupine
krishnaya gopi-nathaya
govindayah namo namah

"I offer my obeisances to Lord Krishna, who is the giver of pleasure to the cows, who is the Lord of the gopis and who is the embodiment of unlimited knowledge and the highest bliss."

namah kamala-netraya
namah kamala-maline
namah kamal-nabhaya
kamala-pataye namaha

"I offer my obeisances to Krishna, who possesses lotus-petal eyes, who wears a garland of sweet-smelling lotus flowers, who has a lotus navel and who is the Lord of the gopis, who are as beautiful as lotus flowers."

barhapidabhiramaya
ramayakuntha-medhase
rama-manasa-hamsaya
govindaya namo namaha

"I offer my obeisances to Lord Govinda, who looks very beautiful wearing a peacock feather upon His head. His plenary expansion is Lord Ramachandra, His intelligence is eternal and ever-fresh, and He is the swan that swims in the mind of Lakshmi-devi."

kamsa-vamsha-vinashaya
keshi-chanura-ghatine
vrishabha-dhvaja-vandyaya
partha-sarathaye namaha

"I offer my obeisances unto Krishna, who is the destroyer of the dynasties of demons headed by King Kamsa. He is the slayer of the Keshi demon and the wrestler Chanura. He is offered prayers by Lord Shiva, whose chariot flag is marked with the insignia of Nandi, the bull, and He is the chariot driver of the son of Pritha, Arjuna."

venu-vadana-shilaya
gopalayahi-mardine
kalindi-kula-lolaya
lola-kundala-dharine

"I offer my obeisances to Krishna, who is accustomed to playing on a flute, who is the protector of the cows and the chastiser of the Kaliya serpent. He is fond of wandering here and there on the banks of the Yamuna and He is beautified by wearing swinging earrings."

ballavi-vadanambhoja-
maline nritya-shaline
namah pranata-palaya
shri-krishnaya namo namaha

"I offer my obeisances again and again unto Shri Krishna, who wears a garland of kisses from the lotus mouths of the gopis. He is conversant with the art of dancing and is the protector of the surrendered souls."

namah papa-pranashaya
govardhana-dharaya cha
putana-jivitantaya
trinavartasu-harine

"I offer my obeisances unto Lord Krishna, who is the destroyer of the sins of the fallen souls. He is the lifter of Govardhan Hill, He brought about the end to the life of Putana and He took away the life of the demon Trinavarta."

nishkalaya vimohaya
shuddhayashuddha-vairine
advitiyaya mahate
shri-krishnaya namo namaha

"I offer my humble obeisances again and again unto the great Lord Krishna, who is beyond the illusion of maya and from whom that illusion comes. He is the supreme pure, the enemy of the demons and is one without a second."

prasida paramananda
prasida parameshvara
adhi-vyadhi-bhujangena
dashtam mam uddhara prabho

"O Supreme Lord, O reservoir of the highest pleasure, be pleased upon me. I have been bitten by the poisonous snake of mental and bodily miseries. Therefore, O Lord, please deliver me."

shri-krishna rukmini-kanta
gopi-jana-manohara
samsara-sagare magnam
mam uddhara jagad-guro

"O Lord Krishna, O lover of Rukmini, O attractor of the minds of the gopis, please uplift me, for I am immersed in the ocean of birth and death, O spiritual preceptor of the universe."

keshava klesha-harana
narayana janardana
govinda paramananda
mam samuddhara madhava

"O Lord Keshava, O destroyer of the three-fold miseries, O only refuge of all souls, O destroyer of the Jana demons, O Govinda, O reservoir of pleasure, please uplift me who am fallen, O husband of the goddess of fortune."

he krishna karuna-sindho
dina-bandho jagat-pate
gopesha gopika-kanta
radha-kanta namo 'stu te

"O my dear Krishna, You are the friend of the distressed, the ocean of mercy, and the Lord of creation. You are the master of the cowherdsmen and the lover of the gopis, especially Radharani. I offer my respectful obeisances unto You."


GOPINATH Sarnagati song
(1)
gopīnāth, mama nivedana śuno
viṣayī durjana, sadā kāma-rata,
kichu nāhi mora guṇa

(2)
gopīnāth, āmāra bharasā tumi
tomāra caraṇe, loinu śaraṇa,
tomāra kińkora āmi

(3)
gopīnāth, kemone śodhibe more
nā jāni bhakati, karme jaḍa-mati,
porechi soḿsāra-ghore

(4)
gopīnāth, sakali tomāra māyā
nāhi mama bala, jñāna sunirmala,
swādīna nahe e kāyā

(5)
gopīnāth, niyata caraṇe sthāna
māge e pāmara, kāndiyā kāndiyā,
korohe karuṇā dāna

(6)
gopīnāth, tumi to' sakali pāro
durjane tārite, tomāra śakati,
ke āche pāpīra āro

(7)
gopīnāth, tumi kṛpā-pārābāra
jīvera kāraṇe, āsiyā prapañce,
līlā koile subistāra

(8)
gopīnāth, āmi ki doṣe doṣī
asura sakala, pāilo caraṇa,
vinodá thākilo bosi'

TRANSLATION

1) O Gopinatha, Lord of the gopis, please hear my request. I am a wicked materialist, always addicted to worldly desires, and no good qualities do I possess.

2) O Gopinatha, You are my only hope, and therefore I have taken shelter at Your lotus feet. I am now Your eternal servant.

3) O Gopinatha, how will You purify me? I do not know what devotion is, and my materialistic mind is absorbed in fruitive work. I have fallen into this dark and perilous worldly existence.

4) O Gopinatha, everything here is Your illusory energy. I have no strength or transcendental knowledge, and this body of mine is not independent and free from the control of material nature.

5) O Gopinatha, this sinner, who is weeping and weeping, begs for an eternal place at Your divine feet. Please give him Your mercy.

6) O Gopinatha, You are able to do anything, and therefore You have the power to deliver all sinners. Who is there that is more of a sinner than myself? 

7) O Gopinatha, You are the ocean of mercy. Having come into this phenomenal world, You expand Your divine pastimes for the sake of the fallen souls. 

8) O Gopinatha, I am so sinful that although all the demons attained Your lotus feet, Bhaktivinoda has remained in worldly existence.


juancas

LISTA DE REPRODUCCIÓN - PLAYLIST


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. SRILA PRABHUPADA III -  martes 17 de abril de 2012
 7. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 10. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 11. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 12. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 13. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 19. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011Canales youtube: danielcap7, contreraspicazoa  canaldesolopredica  mayte37  ElOcasodelaRealidad  NylaRossini elmisionero3000  christianfilmclub  sergio13969586  MultiManuel37  89SuperJazzman  rusmeo Revolutionministery  kokinb84 prenpeace2 jespadill
Canales tu.tv: de danizia, bizzentte, santiagooblias

Subscriptions

TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font

free counters

Disculpen las Molestias

Planet ISKCON - 2010  ·  Planet ISKCON - 2011

Maestros Espirituales

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Archivo del blog